Lántökuréttur

Allir sem hafa greitt iðgjöld til Gildis, hvort sem er í séreignardeild eða samtryggingardeild, hafa rétt á að sækja um lán hjá Gildi. Hægt er að kanna á einfaldan hátt hvort þú ert í þeim hópi með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan. Ath. að virknin krefst þess að þú auðkennir þig með rafrænum skilríkjum eða skráir þig inn með Íslykli.

Það er gott að hafa í huga að ef lántakendur eru fleiri en einn þarf aðeins annar þeirra að hafa rétt á lántöku hjá Gildi.

Gott að vita

 • Hvernig eru ákvarðanir um vaxtabreytingar teknar?

  Stjórn Gildis tekur ákvörðun um breytingar á vaxtakjörum sjóðfélagalána. Við þær ákvarðanir er einkum horft til vaxtakjara á markaði á sambærilegum lánum og áhættumats sjóðsins en fleiri atriði eru einnig höfð til hliðsjónar. Þau eru breytileg eftir lánategundum en geta meðal annars verið stýrivextir Seðlabanka Íslands, innlánsvextir sem og söguleg og vænt verðbólga. Nánari upplýsingar má finna í lánareglum Gildis.

 • Hvaða kröfur eru gerðar til lántaka?

  Standast þarf bæði greiðslumat og lánshæfismat.

  Leggja þarf fram veð í íbúðarhúsnæði á Íslandi til að geta fengið lán. Veðsetningarhlutfall má aldrei vera hærra en 70% af metnu markasvirði viðkomandi eignar. Til grundvallar metnu markaðsvirði liggur nýlegur kaupsamningur eða fasteignamat þess árs sem er að líða.

  Lán skiptast í grunnlán og viðbótarlán eftir veðsetningarhlutfalli. Grunnlán er með allt að 60% veðsetningarhlutfall og viðbótarlán með 60-70% veðsetningarhlutfall.

  Veðsetningin má ekki heldur fara yfir 100% af brunabótamati eignar að viðbættu lóðamati.

  Sem dæmi má taka að hámarkslán fasteignar að verðmæti 30 m.kr. er 22,5 m.kr. svo fremi að skilyrði um brunabótamat sé uppfyllt. Ekki er lánuð hærri upphæð en 75 m.kr. (þ.m.t. viðbótarlán). Nánari upplýsingar má sjá í lánareglum.

 • Hvernig lán er hægt að fá hjá Gildi?

  Lántakandi getur valið um eftirfarandi:

  • Verðtryggt lán með föstum vöxtum.
  • Verðtryggt lán með breytilegum vöxtum.
  • Óverðtryggt lán með breytilegum vöxtum.
  • Blöndu ofangreindra möguleika.
 • Hver er afgreiðslutími lána?

  Það tekur jafnan 2-3 vikur að afgreiða lánsumsókn.

  Lántaki þarf sjálfur að koma skuldabréfum til þinglýsingar, misjafnt er eftir Sýslumannsembættum hversu langan tíma það tekur.

 • Hvenær er lán greitt út?

  Skuldabréfin sjálf þarf að undirrita ásamt tveimur vottum og koma þeim til þinglýsingar og sækja þegar búið er að þinglýsa. Skuldabréf verður ekki greitt út fyrr en þinglýst skjal hefur borist sjóðnum.

 • Er hægt að greiða aukalega inn á lán?

  Já það er hægt að greiða aukalega inn á lán.

  Ef viðkomandi er með netbanka hjá Íslandsbanka er það gert með skipun í heimabanka en að öðrum kosti er hægt að millifæra inn á reikning 0526-22-1, kt. 421289-2639 og hafa lánsnúmer í tilvísun (Íslandsbanki er innheimtuaðili).

  Ef verið er að greiða upp lán verður að hafa samband við Íslandsbanka með uppgreiðsluverðmæti þess dags sem greiða á lán.

 • Hver er munurinn á láni með jöfnum afborgunum og láni með jöfnum greiðslum (annuitet)?

  Með jöfnum afborgunum er greiðslubyrði mest til að byrja með en heildargreiðslur lækka þegar líður á lánstímann. Í fyrstu verður eignamyndum því hraðari en með jafngreiðsluláni (annuitet).

  Með jöfnum greiðslum (annuitet) helst greiðslubyrði lánsins sú sama út lánstímann. Til að byrja með er afborgun af höfuðstól lág en greiðsla af vöxtum há. Með tímanum snýst þetta svo við.

 • Hver er munurinn á verðtryggðu láni og óverðtryggðu láni?

  Höfuðstóll verðtryggðs láns er verðtryggður miðað við vísitölu neysluverðs. Það þarf því að verðbæta höfuðstólinn áður en reglulegar afborganir og vextir eru reiknuð út. Ef tekið er dæmi af 10 m.kr. láni þar sem vísitala neysluverðs hækkar um 1% milli gjalddaga, t.d. úr 100 stigum í 101 stig, þá þarf einnig að hækka (verðbæta) höfuðstólinn um 1%. Hann hækkar því úr 10 m.kr. í 10,1 m.kr. áður en vaxta- og afborgunargreiðslur eru reiknaðar.

  Höfuðstóll óverðtryggðs láns tekur ekki breytingum í tengslum við vísitölu neysluverðs. Fyrir vikið eru óverðtryggðir vextir hærri en verðtryggðir.

  Segja má að verðtryggt lán feli almennt í sér lægri greiðslubyrði en óverðtryggt og hægari eignamyndun.

 • Hver er munurinn á föstum og breytilegum vöxtum?

  Fastir vextir fela í sér að vaxtaprósenta lánsins er sú sama allan lánstímann.

  Breytilegir vextir breytast samkvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins á hverjum tíma. Við ákvörðun vaxta er einkum horft til ávöxtunarkröfu á skráðum verðtryggðum skuldabréfum með ríkisábyrgð, vaxtakjara á markaði á sambærilegum lánum og áhættumats sjóðsins.

  Því má gera ráð fyrir að vextir hækki eða lækki á lánstímanum sem hefur áhrif á greiðslubyrði slíkra lána.

 • Hver er munurinn á grunnláni og viðbótarláni?

  Lán telst grunnlán sé veðsetningarhlutfall innan við 60% af verðmæti eignar.

  Lán telst viðbótarlán ef veðsetningarhlutfallið er frá 60-70% af verðmæti eignar.

  Vextir grunnlána eru hagstæðari en vextir viðbótarlána. Hægt er að sjá upplýsingar um vaxtakjör hér.

 • Hvað eru lán hjá Gildi til langs tíma?

  Mögulegur lánstími er 5-40 ár að vali lántaka.

 • Verður að nýta lán frá Gildi til kaupa á fasteign?

  Lántaki má ráðstafa láni eftir þörfum enda séu skilyrði lánareglna uppfyllt, m.a. hvað snertir greiðslugetu og veðsetningu. Ekki er þó lánað til fasteignakaupa í atvinnuskyni, s.s. til útleigu.

 • Er uppgreiðslugjald á lánum hjá Gildi?

  Ekkert uppgreiðslugjald er á lánum hjá Gildi og hægt að greiða þau upp hvenær sem er.

 • Hvað gerist ef lán lendir í vanskilum?

  Ef ekki er staðið í skilum með greiðslu afborgana eða vaxta á réttum gjalddögum greiðast dráttarvextir af vanefndum auk innheimtukostnaðar samkvæmt verðskrá viðskiptabanka eða lögfræðistofu á hverjum tíma.

  Ef ekki er staðið við samninginn er Gildi heimilt að fella alla skuldina í gjalddaga fyrirvaralaust. Sem síðasta úrræði gæti heimili lántaka (veðsett eign) verið seld nauðungarsölu.