Lánareglur

1. Réttur til lántöku

Umsækjandi þarf að hafa greitt iðgjöld í Gildi-lífeyrissjóð, annað hvort í samtryggingardeild eða séreign.
2. Vextir og verðtrygging

Hægt er að velja á milli verðtryggðra og óverðtryggðra lána eða blöndu af hvoru tveggja. Verðtryggð lán bjóðast með föstum vöxtum eða breytilegum vöxtum. Óverðtryggð lán bjóðast með breytilegum vöxtum. Hægt er að velja á milli lána með jöfnum greiðslum (annuitet) og jöfnum afborgunum.

Lán skiptast í grunnlán og viðbótarlán eftir veðsetningarhlutfalli. Grunnlán miða við veðsetningu allt að 60% af virði viðkomandi eignar. Viðbótarlán er sá hluti láns sem er á bilinu 60-70% af virði eignar.

2.1 Grunnlán, allt að 60% veðsetningarhlutfall

2.1.1 Verðtryggð lán með föstum vöxtum

Fastir vextir miðast við útgáfudag skuldabréfsins og eru nú 3,80%. Lánin eru verðtryggð miðað við vísitölu neysluverðs.

2.1.2 Verðtryggð lán með breytilegum vöxtum

Breytilegir vextir eru nú 3,60%. Vaxtakjörin geta tekið breytingum yfir lánstímann samkvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins. Við ákvörðun vaxta er einkum horft til ávöxtunarkröfu á skráðum verðtryggðum skuldabréfum með ríkisábyrgð, vaxtakjara á markaði á sambærilegum lánum og áhættumats sjóðsins. Lánin eru verðtryggð miðað við vísitölu neysluverðs.

2.1.3 Óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum

Breytilegir vextir eru nú 10,35%. Við ákvörðun vaxta er einkum horft til stýrivaxta Seðlabanka Íslands, innlánavaxta, ávöxtunarkröfu á skráðum skuldabréfum með ríkisábyrgð, sögulegrar og væntrar verðbólgu, vaxtakjara á markaði á sambærilegum lánum og áhættumats sjóðsins.

2.2 Viðbótarlán, 60-70% veðsetningarhlutfall

2.2.1 Verðtryggð lán með föstum vöxtum

Fastir vextir miðast við útgáfudag skuldabréfsins og eru nú 4,55%. Lánin eru verðtryggð miðað við vísitölu neysluverðs.

2.2.2 Verðtryggð lán með breytilegum vöxtum

Breytilegir vextir eru nú 4,35%. Vaxtakjörin geta tekið breytingum yfir lánstímann samkvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins. Við ákvörðun vaxta er einkum horft til ávöxtunarkröfu á skráðum verðtryggðum skuldabréfum með ríkisábyrgð, vaxtakjara á markaði á sambærilegum lánum og áhættumats sjóðsins. Lánin eru verðtryggð miðað við vísitölu neysluverðs.

2.2.3 Óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum

Breytilegir vextir eru nú 11,10%. Við ákvörðun vaxta er einkum horft til stýrivaxta Seðlabanka Íslands, innlánavaxta, ávöxtunarkröfu á skráðum skuldabréfum með ríkisábyrgð, sögulegrar og væntrar verðbólgu, vaxtakjara á markaði á sambærilegum lánum og áhættumats sjóðsins.

2.2.4 Skilyrði varðandi veðsetningu

Viðbótarlán eru eingöngu veitt ef Gildi-lífeyrissjóður lánar í samfelldri veðröð frá og með fyrsta veðrétti. Þó er heimilt að veita undantekningu frá framangreindri kröfu um fyrsta veðrétt og samfellda veðröð ef lánsfjárhæð frá öðrum lánveitanda er innan 20% af verðmæti fasteignar.

Grunnlán Viðbótarlán
Verðtryggt, fastir vextir 3,80% 4,55%
Verðtryggt, breytilegir vextir 3,60% 4,35%
Óverðtryggt, breytilegir vextir 10,35% 11,10%
3. Lánsfjárhæð

3.1

Lágmarkslán sem sjóðurinn veitir er kr. 1.000.000.

3.2

Hámarksfjárhæð sjóðfélagalána til einstaklings, hjóna eða sambúðarmaka er kr. 75.000.000 samanlagt (þ.m.t. viðbótarlán) en tekur jafnframt mið af veðrými, sbr. gr. 5.4, og mati á greiðslugetu og lánshæfi umsækjanda, sbr. 6. gr.

Þrátt fyrir framangreint er heimilt að veita lán með veði í sömu fasteign umfram hámarksfjárhæð þegar um er að ræða endurfjármögnun á fasteignaláni/lánum sem þegar hafa verið veitt af sjóðnum og hinum nýju lánum (grunnlán og viðbótarlán) að frátöldum kostnaði sé eingöngu ráðstafað til uppgreiðslu að fullu á eldri lánum hjá sjóðnum með veði í sömu fasteign.


4. Lánstími og uppgreiðsla

4.1

Lánstími er 5 – 40 ár að vali lántaka.

4.2

Afborganir eru tvær á ári eða fleiri að vali lántaka.

4.3

Heimilt er að greiða lán upp að hluta eða öllu leyti án uppgreiðslugjalds.


5. Veð í fasteign

5.1

Aðeins er lánað gegn veði í íbúðarhúsnæði lántaka. Ekki er lánað til fasteignakaupa í atvinnuskyni, s.s. til útleigu.

5.2

Ef íbúðarhúsnæðið sem setja á til veðtryggingar láni er jafnframt að hluta eða að öllu leyti í eigu maka sjóðfélaga, sambúðarmaka eða einstaklings sem umsækjandi er í staðfestri samvist með eða að hluta í eigu foreldra, er áskilið að viðkomandi eigandi verði meðlántaki (samskuldari) að umbeðnu láni.

5.3

Heimilt er einnig að veita lán til foreldris sjóðfélaga gegn veði í íbúðarhúsnæði þess.

5.4

Veðsetningarhlutfall skal aldrei vera hærra en 70% og tekur mið af fasteignamati eignar eða kaupverði samkvæmt kaupsamningi eða samþykktu kauptilboði. Kaupsamningur má ekki vera eldri en 6 mánaða frá dagsetningu umsóknar. Veðsetning má þó aldrei fara yfir 100% af brunabótamati eignarinnar að viðbættu lóðarmati.

Þrátt fyrir framangreint er heimilt að veita viðbótarlán með hærra veðsetningarhlutfalli en 70% þegar um er að ræða endurfjármögnun á fasteignaláni/lánum sem þegar hafa verið veitt af sjóðnum og hinum nýju lánum (grunnlán og viðbótarlán) að frátöldum kostnaði sé eingöngu ráðstafað til uppgreiðslu að fullu á eldri lánum hjá sjóðnum með veði í sömu fasteign.

5.5

Hús í smíðum telst veðhæft sé lagt fram fokheldisvottorð og brunatryggingarvottorð, ásamt verðmati löggilts fasteignasala, sem valinn er í samráði við sjóðinn.

5.6

Heimilt er að veita lán gegn veði í fasteign sem háð er ákvæðum laga um félagslegt húsnæði ef minnst 15 ár eru liðin frá útgáfu afsals til eiganda eða kvöð er aflétt.

5.7

Ekki er lánað út á eignir ef fasteignamat eða kaupverð er lægra en kr. 7.000.000.

5.8

Heimilt er að skerða eða hafna lánveitingu ef vafi leikur á um möguleika á endursölu eignar að mati sjóðsins eða ef vafi er talinn leika á mati á verðmæti hennar að öðru leyti, s.s. vegna ástands eignar.


6. Mat á greiðslugetu og lánshæfi

Samkvæmt 20. gr. laga um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016 ber lífeyrissjóðnum að jafnaði að gera greiðslumat á umsækjanda. Einnig ber lífeyrissjóðnum skv. sömu grein sömu laga að meta lánshæfi umsækjanda. Lífeyrissjóðnum er heimilt að hafna umsókn um lán eða takmarka lánsfjárhæð ef niðurstaða lánshæfis- og/eða greiðslumats leiðir í ljós að umsækjandi hafi ekki fjárhagslega burði til lántökunnar eða ásættanlegt lánshæfi.


7. Kostnaður við lántöku

Lántökugjald er föst krónutala 55.000 kr. Viðbótarkostnaður fyrir hvert skuldabréf umfram eitt, hverju sinni, er 9.000 kr. Lántaki greiðir kostnað vegna greiðslumats, lánshæfismats og annan kostnað samkvæmt gjaldskrá. Þinglýsingargjöld og innheimtukostnað banka ber lántaka að greiða.


8. Upplýsingaskylda til umsækjanda

Samkvæmt 13. gr. laga um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016 ber lífeyrissjóðnum að upplýsa umsækjanda um væntanlega lántöku á stöðluðu eyðublaði ásamt því að veita almennar upplýsingar um þróun verðlags, vaxta og gengis erlendra gjaldmiðla, sbr. 14. gr. sömu laga.


9. Lánsumsókn

Í lánsumsókn kemur fram hvaða gögn þurfa að fylgja umsókn til þess að hún teljist fullnægjandi. Með undirskrift sinni veitir umsækjandi sjóðnum heimild til þess að leita upplýsinga sem varða greiðslugetu og lánshæfi.


10. Afgreiðslutími lána

Ákvörðun um lánveitingu getur tekið 4 til 8 vikur eftir að fullnægjandi gögn hafa borist sjóðnum. Eftir að lán hefur verið samþykkt er skuldabréf gefið út og því þarf að þinglýsa. Skuldabréf eru keypt (greidd út) að lokinni þinglýsingu.


11. Annað

Gildi-lífeyrissjóður áskilur sér rétt til þess að hafna lánsbeiðnum af hvaða ástæðu sem er.


12. Gildistaka

Reglur þessar öðlast gildi frá og með 7. mars 2024.

Sjóðurinn áskilur sér rétt til að kanna stöðu lántaka á vanskilaskrá Creditinfo.
Lánsumsóknum verður svarað símleiðis eða með tölvupósti þegar öll nauðsynleg gögn hafa borist sjóðnum og þau yfirfarin.

Hægt er að nálgast upplýsingar um fasteignamat og brunabótamat fasteigna á vef Þjóðskrár Íslands.