Umsókn um séreignarsparnað

Ég undirrituð/aður sæki hér með um aðild að Séreignarsjóði Gildis og óska eftir samningi um séreignarsparnað í samræmi við skilmála umsóknareyðublaðs þessa sem ég sætti mig við að öllu leyti. Með undirritun minni á umsókn þessa og staðfestingu Séreignarsjóðs Gildis telst vera kominn á samningur milli mín sem rétthafa og Séreignarsjóðs Gildis sem vörsluaðila í samræmi við skilmála samningsins.

Umsækjandi (rétthafi)

Nafn:

Netfang

Þú færð afrit af þessari umsókn í þetta netfang. Gættu þess að það sé rétt.

Heimili

Póstnúmer

Kennitala

Sími

Gsm

Ég undirrituð/aður skuldbind mig til að % af heildarlaunum mínum verði greidd mánaðarlega til Séreignarsjóðs Gildis inn á séreignarreikning minn hjá sjóðnum.

Iðgjald sem nemur að hámarki 4% af iðgjaldastofni er undanþegið tekjuskatti. Skrifi umsækjandi ekki inn neina % í þennan reit er litið svo á að hann óski eftir því að greiða 4%.

Umsækjanda er heimilt að greiða ákveðna krónutölu mánaðarlega til séreignarsparnaðar í stað ákveðinnar % tölu af heildarlaunum Ef sú leið er valin skal tilgreina þá upphæð hér kr.

Ég óska eftir því að launagreiðandi minn haldi eftir af launum mínum við hverja útborgun og skili til Séreignarsjóðs Gildis í samræmi við ákvæði samnings þessa.

Launagreiðandi

Nafn:

Heimili

Póstnúmer

Kennitala

Ég undirritaður óska eftir því að séreignarsparnaður minn verði ávaxtaður í:

Skuldabréf 65%
Hlutabréf 35%
Skuldabréf 80%
Hlutabréf 20%
Verðtryggður
innlánsreikningur

Rétthafi getur flutt sparnað sinn milli safna með skriflegri beiðni þar um.

Samningur þessi er gerður samkvæmt heimildum í lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og samkvæmt samþykktum Gildis-lífeyrissjóðs.

Vinsamlegast sláðu þessa stafi inn í reitinn fyrir neðan:
captcha

 

 

Skilmálar samnings um séreignarsparnað

1.grein
Skyldur rétthafa.

Rétthafi skuldbindur sig til að greiða til vörsluaðila mánaðarlegt innlegg af heildarfjárhæð greiddra launa skv. 3.gr. laga nr. 129/1997 og skal greiðslan vera séreign rétthafa og tilgreind á sérstökum reikningi hans.

Rétthafi skal fela launagreiðanda að halda eftir umsömdu innleggi af launum hans og standa vörsluaðila skil á því. Greiðslur skulu hefjast eigi síðar en tveimur mánuðum eftir undirritun samnings þessa.

Greiðslutímabil hvers innleggs skal eigi vera lengra en einn mánuður og skal gjalddagi vera 10. næsta mánaðar. Eindagi skal vera síðasti dagur sama mánaðar og iðgjald fellur í gjalddaga. Rétthafi skal tilkynna vörsluaðila ef hann hættir störfum hjá viðkomandi launagreiðanda.

2.grein
Skyldur vörsluaðila.

Vörsluaðili skuldbindur sig til að ávaxta innlegg rétthafa í samræmi við 36. gr. a laga nr. 129/1997. Samningsaðilar geta samið um ávöxtun innleggs í sérstökum verðbréfasöfnum/deildum enda fullnægi þau skilyrðum nefndrar lagagreinar. Innlegg á séreignarsparnaði ber vexti frá innborgunardegi. Vörsluaðili ber ekki ábyrgð á innleggi sem launagreiðandi hefur dregið af launum rétthafa en hefur ekki staðið skil á. Vörsluaðili skal senda rétthafa tvisvar á ári yfirlit yfir móttekin innlegg frá launagreiðanda og stöðu séreignarreiknings rétthafa. Vörsluaðili skal tryggja að sá hluti reksturs hans sem lýtur að varðveislu og ávöxtun innleggs rétthafa sé fjárhagslega aðskilinn og ekki niðurgreiddur af annarri starfsemi.

Nettótekjur Séreignarsjóðs Gildis skiptast milli rétthafa í hlutfall við eign hvers um sig og færast árlega á sérreikning þeirra. Rétthafi á þess kost að velja um ávöxtunarleiðir samanber framhlið samnings þessa.

3.grein
Framlag til séreignar.

Framlag í Séreignarsjóð Gildis gefur ekki rétt til stiga eða fyrirfram ákveðins lífeyris heldur skal útborgun úr sjóðnum vera í samræmi við inneign hvers og eins.

4.grein
Útborgun séreignarsparnaðar.

Rétthafi getur hafið úttekt á séreignarsparnaði sínum þegar hann hefur náð 60 ára aldri, en þó eigi fyrr en 2 árum eftir fyrstu innborgun.

Verði rétthafi fyrir 100% orkutapi er heimilt að hefja útborgun séreignarsparnaðar og vaxta með jöfnum árlegum greiðslum á eigi skemmri tíma en 7 árum. Árleg útborgun lækkar og úttektartími lengist í hlutfalli við lækkun örorkuprósentu.

Ef innistæða rétthafa er undir 500.000 er heimilt að dreifa útborgun á skemmri tíma en 7 ár. Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist í hlutfall við breytingu á vísitölu neysluverðs miðað við grunnvísitölu 173,5 stig.

Deyi rétthafi áður en innistæða er að fullu greidd út fellur hún til erfingja hans og skiptist milli þeirra eftir reglum erfðalaga. Láti rétthafi ekki eftir sig maka eða barn rennur innistæðan til dánarbúsins og gildir þá ekki takmörkunin í 2. málsl. 2. mgr. 8. gr laga nr. 129/1997.

5.grein
Uppsagnarákvæði.

Samningi þessum er hægt að segja upp með tveggja mánaða fyrirvara. Samningurinn fellur úr gildi ef rétthafi hættir störfum, sem er forsenda fyrir greiðslu hans til Séreignarsjóðs Gildis, nema hann óski þess að halda áfram að greiða til séreignarsjóðsins. Uppsögn samningsins veitir ekki rétt til útborgunar innistæðu eða réttinda. Heimilt er að gera samning um flutning innistæðu eða réttinda eftir uppsögn. Flutningur takmarkast við þá sem geta boðið upp á samning um viðbótartryggingavernd sbr. 3. mgr. 8. gr laga nr. 129/1997.

6.grein
Framsal réttinda.

Rétthöfum er óheimilt að framselja, veðsetja eða á annan hátt ráðstafa innistæðu eða réttindum samkvæmt samningi þessum. Þó er heimilt að gera samkomulag skv. 1.-3. tl. 3. mgr. 14. gr. laga nr. 129/1997 um skiptingu réttindanna milli rétthafa og maka hans svo og að flytja innistæðuna milli vörsluaðila, sbr. 5. gr. þessa samnings.

7.grein
Um samninginn.

Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum.

Um samning þennan gilda að öðru leyti ákvæði laga nr. 129/1997 og samþykkta Gildis – lífeyrissjóðs eftir því sem við á.

Rétthafi hefur kynnt sér ákvæði nefndra laga og samþykkta.

8.grein
Undirritun.

Til staðfestingar samningi þessum undirrita rétthafi og vörsluaðili hann í votta viðurvist.